Archiv projektů

Firma FEM consulting, s.r.o. se během existence zapojila do řešení následujících vědeckých projektů financovaných z veřejných zdrojů.

Softwarový nástroj pro nelineární analýzu betonových konstrukcí u rychlých dynamických dějů – FV20372

  • Cíle projektu jsou v souladu s vlastním cílem programu – zvýšení množství a kvality nových poznatků v aplikovaném výzkumu, se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií, jako jsou pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie. Tento hlavní cíl bude realizován vývojem softwarového produktu pro nelineární analýzu chování betonových a železobetonových konstrukcí během rychlých dynamických dějů. Vývoj podobného nástroje vyžaduje komplexní a interdisciplinární přístup. Výsledkem bude celek, jenž bude svým rozsahem, užitnou hodnotou pro projektanty a úrovní analýzy ojedinělý jak v ČR, tak ve světovém měřítku.
  • Projekt je realizovaný za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu TRIO.

Algoritmizace návrhu počátečního tvaru membránových konstrukcí a jejich statická a dynamická analýza

  • Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti programu pro výpočet stavebních konstrukcí RFEM na evropském a především globálním trhu vytvořením nástrojů pro navrhování a posuzování membránových konstrukcí. Membránové konstrukce se od standardních konstrukcí v mnoha ohledech liší. Materiál je schopen odolávat zatížení pouze tahovým působením, proto je pro správné chování těchto konstrukcí zcela klíčové jejich předepnutí a správný tvar. V důsledku skutečnosti, že předpětí definuje tvar membránových konstrukcí, je velmi důležité stavební praxi nabídnout právě takový nástroj, který v závislosti na požadovaném předpětí daný tvar nalezne (metoda form-finding).
  • Na projekt je čerpána finanční podpora v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Algoritmizace návrhu počátečního tvaru membránových konstrukcí a jejich statická a dynamická analýza

Progresivní materiálově nelineární řešení a časově závislé řešení betonových konstrukcí

  • Cílem projektu je vývoj nového programového modulu pro stávající programový systém RFEM sloužící pro statické a dynamické výpočty stavebních konstrukcí, a to s cílem rozšířit nabídku produktů a služeb a zvýšit konkurenceschopnost a dlouhodobou udržitelnost na trhu. Jedná se o modul pro výpočet nelineární odezvy betonové nebo železobetonové konstrukce na statické, ale i časově proměnné zatížení.
  • Na projekt je čerpána finanční podpora v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

publicita_beton

Dynamické řešení konstrukcí s lany na kladkách

  • Cílem je vývoj nového velmi komplexního programového modulu pro stávající programový systém RFEM, který bude obsahovat vhodné materiálové modely popisující nelineární i časově závislé chování konstrukcí s lany na kladkách. Projekt se bude věnovat vytvoření algoritmu pro řešení lan na kladkách bez uvažování poloměru kladek a řešení dynamické analýzy, včetně respektování nelineárního chování konstrukce, včetně materiálové nelinearity.
  • Na projekt je čerpána finanční podpora v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

publicita_kladky